PRAWO KARNE

  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym, w tym zastępstwo w charakterze oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • sporządzanie apelacji, zażaleń i innych pism w toku postępowania karnego